+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Ciljevi i vizija

O nama

Ciljevi

  1. Stvoriti čvršće veze s građanima njihovim uključivanjem u proces javnih politika, dopiranjem do cijele društvene zajednice, uključujući marginalizovane grupe i lokalne zajednice podsticanjem građanskog aktivizma i učešća javnosti u kreiranju politika;
  2. Unaprijediti sposobnost, transparentnost i odgovornost lokalne samouprave;
  3. Povećati efektivnost OCD;
  4. Dosegnuti do Lokalne samouprave na način da ona omogući politike i procedure za građanske inicijative lokalnih organizacija;
  5. Kreirati mreže OCD-a za izgradnju koalicija radi povećanog utjecaja na kampanje i zagovaranje
Vizija
Projekt teži jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja kako bi postale obučen i pouzdan partner za kreiranje politika i reforme unutar BiH.