+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

ELoGE Program

Informacije o programu ELoGE

ELoGE program

Evropska oznaka izvrsnosti u upravljanju (ELoGE) program je Vijeća Evrope koji provodi Centar za ekspertizu dobre uprave Vijeća Evrope.  Oznaka ELoGE dodjeljuje se lokalnim samoupravama koje su dostigle visoku razinu “dobrog upravljanja” u odnosu na standard (Benchmark) koji je razvilo Vijeće Evrope. Nagrada je ELoGE akreditacija koja se dodjeljuje na dvije godine i simbolična nagrada – kristalni dodekaedar s ugraviranih 12 principa dobrog demokratskog upravljanja. Projekt LINK za saradnju/suradnju, finansiran sredstvima Evropske unije, a kroz svoje aktivnosti koristiti  ELoGE metodologiju i njenih 12 principa u svrhu samoprocjene lokalnih samouprava. Cilj samoprocjene je detektirati moguće manjkavosti i osmislili načini otklanjanja istih, kao i potaknuti unaprijeđenje područja koja su ocjenjena zafovoljavajućima.  

Vijeće Evrope je u martu/ožujku, 2022. godine odobrilo ELoGE akreditaciju Agenciji lokalne demokratije Mostar, za provedbu ELoGE metodologije na području Bosne i Hercegovine u naredne tri godine. Tako je LDA Mostar u suradnji s lokalnim partnerima (LDA Prijedor, LDA Zavidovići i CRH Trebinje) postala prva akreditirana platforma za provedbu ELoGE procesa u BiH.     

 

 

12 principa dobrog demokratskog upravljanja

Dobro upravljanje – odgovorno vođenje javnih poslova i upravljanje javnim resursima – sažeto je u 12 principa dobrog upravljanja Vijeća Evrope. Dvanaest principa ugrađeno je u Strategiju inovacija i dobrog upravljanja na lokalnoj razini, odobrenoj odlukom Odbora ministara Vijeća Evrope 2008. godine. Principi pokrivaju pitanja kao što su etičko ponašanje, vladavina prava, efikasnost/učinkovitost i efektivnost/djelotvornost, transparentnost, dobro finansijsko/financijsko upravljanje i odgovornost. Centar za ekspertizu je razvio alate za pomoć lokalnim vlastima, a u nekim slučajevima i središnjim tijelima, u ispunjavanju ovih principa i na taj način pružanju boljih usluga građanima. Evropska oznaka izvrsnosti u upravljanju (ELoGE) dodjeljuje se lokalnim vlastima koje su postigle visoku ukupnu razinu dobrog upravljanja mjereno u odnosu na relevantni standard.

PRINCIP 1Pošteno provođenje izbora, zastupanje i učešće/sudjelovanje

 • Lokalni izbori se provode slobodno i pošteno, u skladu s međunarodnim standardima i nacionalnim zakonodavstvom, te bez ikakvih prevara.
 • Građani se nalaze u centru javnih aktivnosti i na jasno definisan način su uključeni u javni život na lokalnom nivou.
 • Svi muškarci i žene mogu imati glas u donošenju odluka, bilo direktno ili preko legitimnih posredničkih tijela koja zastupaju njihove interese. Tako široko učešće je izgrađeno na slobodi izražavanja, okupljanja i udruživanja.
 • Svi se glasovi, uključujući one manje privilegovanih i najranjivijih, saslušavaju i uzimaju u obzir pri donošenju odluka, uključujući i dodjelu resursa.
 • Uvijek postoji iskren pokušaj posredovanja između različitih legitimnih interesa i da se postigne široki konsenzus o tome šta je u najboljem interesu cijele zajednice i kako se to može postići.
 • Odluke se donose po volji mnogih, dok se poštuju prava i legitimni interesi nekolicine.

PRINCIP 2Reaktivnost - blagovremena i adekvatna reakcija

 • Ciljevi, pravila, strukture i procedure prilagođeni su legitimnim očekivanjima i potrebama građana.
 • Javne usluge se pružaju, a na zahtjeve i žalbe se odgovara u razumnom roku.

PRINCIP 3Efikasnost/učinkovitost i efektivnost/djelotvornost

 • Rezultati odgovaraju dogovorenim ciljevima.
 • Raspoloživi resursi se koriste na najbolji mogući način.
 • Sistemi za upravljanje učinkom omogućavaju da se procijene i unaprijede efikasnost/učinkovitost i efektivnost/djelotvornost usluga.
 • Revizije se obavljaju u redovnim intervalima radi procjene i poboljšanja rada.

 

PRINCIP 4Otvorenost i transparentnost

 • Odluke se donose i provode u skladu s pravilima i propisima.
 • Javnost ima pristup svim informacijama koje nisu proglašene tajnima iz dobro obrazloženih razloga u skladu sa zakonom (kao što je zaštita privatnosti ili obezbeđivanje pravičnosti u postupku javnih nabavki).
 • Informacije o odlukama, provođenju javnih politika i rezultatima dostupne su javnosti na takav način da omogućava djelotvorno praćenje i doprinos radu lokalnih vlasti.

PRINCIP 5Vladavina prava

 • Lokalne vlasti se pridržavaju zakona i sudskih odluka.
 • Pravila i propisi usvajaju se u skladu s procedurama predviđenim zakonom i provode se nepristrano.

PRINCIP 6Etičko ponašanje

 • Javno dobro je postavljeno ispred pojedinačnih interesa.
 • Postoje djelotvorne mjere za sprečavanje  i borbu protiv svih oblika korupcije.
 • Sukobi interesa prijavljuju se pravovremeno i uključena lica moraju se izuzeti iz učestvovanja u donošenju relevantnih odluka.

PRINCIP 7Kompetentnost i kapacitet

 • Profesionalne vještine zaposlenih u upravi neprestano se održavaju i osnažuju kako bi se poboljšao učinak i kvalitet njihovog rada.
 • Javni službenici su motivisani da kontinuirano poboljšavaju svoj učinak.
 • Praktične metode i procedure se kreiraju i koriste kako bi se vještine pretvorile u kapacitet i proizvele bolje rezultate.

PRINCIP 8Inovacije i otvorenost za promjene

 • Traže se nova i efikasna rješenja problema i iskorištavaju se prednosti savremenih metoda pružanja usluga.

 • Postoji spremnost da se isprobaju i eksperimentišu novi programi i da se uči iz iskustva drugih.

 • Klima pogodna za promjene stvara se u interesu postizanja boljih rezultata.

PRINCIP 9Održivost i dugoročna orijentacija

 • Potrebe budućih generacija uzete su u obzir u sadašnjim politikama.
 • Održivost zajednice neprestano se uzima u obzir. Prilikom donošenja odluka se nastoji da se internalizuju svi troškovi i da se problemi i tenzije ne prenose na buduće generacije, bilo da su ekološki, strukturni, finansijski, ekonomski ili socijalni.
 • Postoji široka i dugoročna perspektiva budućnosti lokalne zajednice uz svijest o tome šta je potrebno za takav razvoj.
 • Postoji razumijevanje historijske, kulturne i društvene složenosti na kojoj je utemeljena ova perspektiva.

PRINCIP 10Dobro finansijsko/finacijsko upravljanje

 • Naknade ne premašuju troškove pruženih usluga i ne smanjuju prekomjernu potražnju, naročito u slučaju važnih javnih usluga.
 • U finansijskom upravljanju primjenjuje se oprez i promišljenost uključujući ugovaranje i korištenje kredita, u procjeni resursa, prihoda i rezervi, te u korištenju posebnih prihoda.
 • Pripremaju se višegodišnji budžetski planovi uz konsultovanje javnosti.
 • Rizici su pravilno procjenjeni i upravljani, uključujući objavljivanje konsolidovanih računa i, u slučaju javno-privatnog partnerstva, realističnom podjelom rizika.
 • Lokalna vlast učestvuje u aranžmanima za međuopćinsku solidarnost, pravednu podjelu tereta i benefita i smanjenje rizika (sistemi izjednačavanja, međuopćinska saradnja i uzajamno povezivanje rizika).

PRINCIP 11Ljudska prava, kulturna raznolikost i socijalna kohezija

 • U sferi utjecaja lokalne vlasti ljudska prava se poštuju, štite i provode, a vodi se borba protiv diskriminacije po bilo kojem osnovu.

 • Kulturna različitost se tretira kao vrijednost i ulažu se kontinuirani napori da se osigura da svi imaju značajnu ulogu u lokalnoj zajednici, identifikuju se s njom i ne osećaju se isključenima.

 • Promoviše se socijalna kohezija i integracija ugroženih područja.

 • Očuvan je pristup osnovnim uslugama, posebno za najugroženije dijelove stanovništva.

PRINCIP 12Odgovornost

 • Svi donosioci odluka, kolektivni i individualni, preuzimaju odgovornost za svoje odluke.
 • Odluke se izvještavjaju, obrazlažu i mogu biti sankcionisane.
 • Postoje djelotvorni pravni lijekovi protiv lošeg upravljanja i protiv postupaka lokalnih vlasti kojima se krše građanska prava. 

ELoGE AKREDITACIJA

Postupak za akreditaciju za provedbu Evropske oznake izvrsnosti u upravljanju (ELoGE) ima sljedeće faze:

Akreditacija – subjekti ili platforme mogu zatražiti akreditaciju za implementaciju ELoGE-a. Ako se Vijeće Evrope složi da ispunjavaju kriterije za akreditaciju, dotičnim subjektima se daje odgovornost implementacije ELoGE s lokalnim samoupravama određene regije ili zemlje.
Provedba – Akreditirani subjekt obvezuje se implementirati ELoGE u značajnom broju lokalnih samouprava do zadanog roka. To znači prevođenje referentne vrijednosti, izradu potrebnih prilagodbi, identificiranje lokalnih samouprava koje žele implementirati ELoGE i pomaganje istim u poduzimanju različitih koraka ELoGE-a.
Nagrada – Akreditirani subjekt dodjeljuje ELoGE oznaku zaslužnim lokalnim samoupravama koje su uspješno provele ELoGE proces. Ova oznaka, koja vrijedi godinu dana, priznanje je da je lokalna samouprava postigla visoku razinu dobrog upravljanja prema standardima Vijeća Evrope.

Više o ELoGE programu na službenoj web stranici Vijeća Europe.