+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Pitanja i odgovori

Program dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva

Q&A – Pitanja i odgovori vezani za Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga OCD-a u svrhu dodjele bespovratnih sredstava u okviru projekta ”LINK za saradnju/suradnju” financiranog sredstvima Europske unije 

1. Pitanje: Tko se može prijaviti na ovaj Javni poziv?

Odgovor: Poziv je otvoren za organizacije civilnog društva registrirane u skladu sa Zakonom o udruženjima  i fondacijama Bosne i Hercegovine, FBiH ili RS-a, a koje djeluju na području 12 gradova/općina/opština obuhvaćenih projektnim aktivnostima (Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići i Žepče) ili one organizacije koje imaju namjeru implementirati aktivnosti iz projektnog prijedloga na teritioriju jedne od prethodno navedenih 12 gradova/općina/opština.

2. Pitanje: Koliko organizacija mora biti minimalno registrirana kako bi mogla podnijeti projektni prijedlog u okviru Javnog poziva?

Odgovor: Organizacije koje su registrirane minimalno jednu godinu mogu aplicirati na Javni poziv. Pod minimalno jednom godinom se podrazumijeva period u kojem je organizacija mogla dostaviti jednu bilansu stanja i uspjeha. (U ovom slučaju bilans stanja i uspjeha za 2022 godinu)

3. Pitanje: Šta sve može biti tema projekata i koje vrste aktivnosti se mogu integrirati u projektne prijedloge?

Odgovor: Aktivnosti koje doprinose edukaciji, unaprijeđenju dijaloga i međusobne saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva i građana, kao i aktivnosti koje doprinose rješavanju konkretnih problema u lokalnoj zajednici u suradnji sa lokalnim vlastima. Prethodno nabrojano su primjeri prihvatljivih tema, ali ne i isključivo jedine. Prihvatljivi projektni prijedlozi su oni koji podržavaju održiv ekonomski razvoj usmjeren na žene, mlade i mariginalizirane grupe; društvenu intergraciju i uključivanje žena, mladih i mariginaliziranih grupa i očuvanje životne sredine.

4. Pitanje: Koji su to neprihvatljivi troškovi?

Odgovor:  Neprihvatljivi troškovi su troškovi financirani iz drugih aktivnosti i projekata financiranih od Europske unije. Potom, kamate, krediti, bankarske provizije, gubitci kursnih razlika, kupovina prostora, bonus uključen u troškove osoblja, troškovi plata zaposlenih u javnoj upravi, bilo kakvi drugi troškovi koji se odnose na uposlenike u javnoj upravi,  podugovaranje drugih organizacija i/ili neformalnih grupa.

5. Pitanje: Koji su to prihvatljivi troškovi?

Odgovor:  Podugovaranje fizičkih lica (pr. podugovaranje eksperta koji će izvršiti svoju ekspertizu u okviru aktivnosti koje su navedene u projektnom prijedlogu).

6. Pitanje: Koju vrstu ugovora sklapa organizacija čiji projektni prijedlog bude odobren?

Odgovor: Riječ je o Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava bez sufinansiranja.

7. Pitanje: Kolika je vrijednost grant sheme?

Odgovor:  Ukupna vrijednost granta je 117.350,00 KM.

8. Pitanje: Koji je minimalan i maksimalan iznos koji se može potreživati putem projektnog prijedloga?

Odgovor: Minimalan iznos je 1.955,00 KM, a maksimalna 5.867,00 KM.

9. Pitanje: U kojoj valuti moraju biti navedene stavke u budžetu projektnog prijedloga.

Odgovor: Budžetske stavke moraju biti izražene u konvertibilnim markama.

10. Pitanje: Mora li budžet sadržavati troškove PDV-a

Odgovor: Budžet ne smije sadržavati droškove PDV-a. Agencija lokalne demokratije Mostar u svojstvu projekt lidera, za one organizacije čiji projektni prijedlog bude prihvaćen će osigurati potvrdu za oslobađanje od PDV-a.

11. Pitanje: Koji je vremenski period trajanja pojektnih aktivnosti.

Odgovor: Period trajanja projektnih aktivnosti je minimalno tri, a maksimalno 6 mjeseci, u periodu od 14. aprila/travnja do 14. oktobra/listopada, 2023. godine, bez mogućnosti produženja ugovora.

12. Pitanje: Šta u slučaju ako organizacija koja podnosi projektni prijedlog u trenutku podnošenja istog nema bilans gotov bilans stanja I uspjeha za 2022. godinu.

Odgovor: U navedenom slučaju organizacija će dostaviti Prilog 4 – Izjavu o obaveznom dostavljanju bilansa stanja i uspjeha, a korisnik granta je u obavezi da bilans stanja i uspjeha dostavi (u slučaju da bude odabran) do potpisivanja Ugovora.

13. Pitanje: Koliki postotak budžeta može biti izdvojen za ljudske resurse?

Odgovor: 10% od ukupnog budžeta može biti utrošeno na ljudske resurse. To može biti plata postojećih uposlenika ili ugovor s osobom koja nije zaposlena u organizaciji, a koja će implementirati aktivnosti projekta.

14. Pitanje: Smiju li se dodavati kategorije unutar obrasca budžeta?

Odgovor: Osnovne kategorije unutar budžetskog obrasca su zadate i ne mogu se mijenjati, ali se unutar njih mogu dodavati podkategorije. Naslovi budžetskih linija se ne mijenjaju, budžetske linije ispod svakog naslova se mogu nadodavati ili brisati po potrebi. Opis troška mora biti detaljno obrazložen i podjeljen u glavne kategorije. Detaljno naznačiti trošak u kolonu trošak i u detaljan opis troška.

15. Pitanje: Koja vrsta opreme se može unajmljivati ili kupiti?

Odgovor: Sva oprema koja je vezana za implementaciju projektnih aktivnosti i bez koje se projektne aktivnosti ne mogu implementirati je dozvoljena da se kupi uz temeljito obrazloženje razloga nabavke opreme.

16. Pitanje: Može li se oprema nabavljati izvan BiH?

Odgovor: U slučaju da određenu vrstu opreme nije moguće nabaviti u BiH i postoji dokaz o tome (istraživanje tržišta – upit poslan na minimalno tri adrese), oprema se može nabaviti izvan BiH.

17. Pitanje: Mora li kontrolna lista biti potpisana i opečaćena?

Odgovor: Kontrolna lista mora biti potpisana i opečaćena od strane zakonskog zastupnika organizacije.

18. Pitanje: Koju vrstu potvrde je potrebno dobiti od banke?

Odgovor: Potrebno je dostaviti original dokument – potvrda od banke o tome da je račun izdat na ime organizacije.

19. Pitanje: Da li prilikom upit za ponudu za usluge/opremu ponuđač u svojoj ponudi mora ukalkulirati cijene s PDV-om ili bez PDV-a?

Odgovor: Cijene u ponudi se moraju iskazati bez PDV-a.

20. Pitanje: Da li organizacija koja implementira projekt plaća poreze i doprinose vanjskim ekspertima koje angažira za implementaciju projekta ili aktivnosti projekta?

Odgovor: Kroz projekt se budžetira bruto iznos, Organizacija koja Ugovoara vanjskog eksperta temeljem Ugovora sa istim po zakonu u BiH obračunava i plaća doprinose koji su obračunati po zakonu BiH.

21. Pitanje: Tko mora prilikom apliciranja podnijeti Pismo podrške?

Odgovor: Samo organizacije koje imaju namjeru aktivnosti iz projektnog prijedloga implementirati na teritoriju Opštine Nevesinje, moraju prilikom apliciranja podnijeti Pismo podrške koje će im izdati Opština Nevesinje (potpisano od Načelnika Opštine).

22. Pitanje: Koje su budžetske stavke u obrascu budžeta namijenjene za kupovinu opreme koja će se korisiti u projektu? U primjeru budžeta su navedene ove stavke: 3. Oprema (za aktivnosti na projektu); 3.1 Najam opreme poterbne za provedbu aktivnosti. U koju stavku ide kupovina opreme ili se ta stavka može proizvoljno dodati?

Odgovor: Oprema za aktivnosti na projektu je oprema potrebna za implementaciju projektnih aktivnosti. Detaljno opisana i obrazložena u opisu troška sa navedenom kalkulacijom. Stavka 3. Oprema odnoi se na kupovinu a 3.1 odnosi se na najam opreme.

23. Pitanje: Pitanje vezano za oslobađanje PDV-a. Ukoliko se za potrebe projekta artikli kupuju u supermarket (pr. voda, sokovi….) da li se odnosi oslobađanje PDV i na ove artikle?

 Odgovor: Trošak PDV-a nije prihvatljiv trošak na EU projektima. S obzirom da se radi o projektu koji financira Europska komisija trošak PDV-a će bit inepriznat trošak. U slučaju da se radi o troškoviam nastalim u supermarketu, projektnim sredstvima se plaća i priznaje trošak bez PDV-a. Ako aplikant nije u mogućnosti oslobotiti trošak od PDV-a iz tehničkih razloga isti može teretiti na neki od svojih budžeta/sredstava.

24. Pitanje: U smjernicama pod referentnim brojem: 1.5.5 Neprihvatljivi troškovi, intersuje me šta se podrazumjeva, kako je navedeno,  “Ugovori sa legalno registrovanim trećim licima” ?

Odgovor: Podugovaranje drugih pravno registrovanih udruženja od strane vaše organizacije nije prihvatljiv trošak.

25. Pitanje: Da li će se projektni prijedlog uzeti u obzir ako se budžetira na maksimalan iznos a Donator odobri pola od toga ili dio troška.

Odgovor: Projektni prijedlozi će se evaluirati sa cjelokupnim predloženim budžetom te će isti , ako ga odobri, odobriti u cjelosti. Komisija za evaluaciju projektnih prijedloga neće samovoljno, a ni na prijedlog aplikanta smanjivati ili povećavati budžet predložen projektnim prijedlogom.

26. Pitanje: Na koji način ćemo pravdati kupovinu poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika – fizičko lice? Za naš projekat potrebno je da kupimo stajnjak za potrebe oglednog dobra. Da li je dovoljno priložiti kupoprodajni ugovor?

Odgovor: Da, potrebno je priložiti kupoprodajni ugovor.