+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

O Europskoj uniji

Ciljevi i vrijednosti Europske/Evropske unije

 

Ciljevi

Europska/Evropska unija ima sljedeće ciljeve:

 • promicati mir, svoje vrijednosti i dobrobit svojih građana
 • zajamčiti slobodu, sigurnost i pravdu bez unutarnjih granica
 • održivi razvoj na temelju uravnoteženog gospodarskog rasta i stabilnosti cijena, visoko konkurentno tržišno gospodarstvo s punom zaposlenosti i društvenim napretkom te zaštita okoliša
 • boriti se protiv socijalne isključenosti i diskriminacije
 • promicati znanstveni i tehnološki napredak
 • pojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te solidarnost među državama članicama
 • poštovati bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost
 • uspostaviti ekonomsku i monetarnu uniju čija je valuta euro.

Vrijednosti

Države članice dijele vrijednosti EU-a u društvu u kojem vladaju uključivost, tolerancija, pravda, solidarnost i nediskriminacija. Te su vrijednosti sastavni dio našeg europskog načina života:

 • Ljudsko dostojanstvo
  Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono je u srži temeljnih prava te ga moramo poštovati i zaštititi.
 • Sloboda
  Sloboda kretanja pruža građanima pravo na slobodno kretanje i boravak unutar Unije. Individualne slobode kao što su poštovanje privatnog života te slobode mišljenja, vjeroispovijesti, okupljanja, izražavanja i informiranja zaštićene su Poveljom EU-a o temeljnim pravima.
 • Demokracija
  Funkcioniranje EU-a temelji se na predstavničkoj demokraciji. Biti europski građanin podrazumijeva i uživanje političkih prava. Svaki odrasli građanin EU-a ima pravo kandidirati se i glasati na izborima za Europski parlament. Građani EU-a imaju pravo kandidirati se i glasati u svojoj zemlji boravišta ili u matičnoj zemlji.
 • Jednakost
  Jednakost se odnosi na jednaka prava svih građana pred zakonom. Načelo ravnopravnosti žena i muškaraca temelj je svih europskih politika i europske integracije. Ono se primjenjuje u svim područjima. Načelo jednake plaće za jednaki rad postalo je dijelom Ugovora 1957. Iako su i dalje prisutne nejednakosti, EU je postigao znatan napredak.
 • Vladavina prava
  Europska unija temelji se na vladavini prava. Sve što EU čini temelji se na ugovorima o kojima su dobrovoljno i demokratski odlučile sve države članice. Pravo i pravda temelje se na neovisnom pravosuđu. Države članice dale su konačnu nadležnost Sudu Europske unije, čije presude moraju poštovati svi.
 • Ljudska prava
  Ljudska prava zaštićena su Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Ona uključuju pravo na slobodu od diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije, pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup pravosuđu.

Ti su ciljevi i vrijednosti temelj EU-a te su sadržani u Ugovoru iz Lisabona i Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

Za promicanje mira, pomirenja, demokracije i ljudskih prava u Europi EU-u je 2012. dodijeljena Nobelova nagrada za mir.

Više o Europskoj/Evropskoj uniji pročitajte na službenim stranicima