+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Korisnici

Korisnici projekta Link za saradnju/suradnju

Aktivnosti projekta Link za saradnju/suradnju, financiranog od EU, osmišljene su kako bi ojačale utjecaj civilnog društva i donošenja odluka u javnim politikama na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini u skladu s procesom pristupanja EU. Sve projektne aktivnosti doprinose povoljnom pravnom i financijskom okruženju na lokalnoj razini; učešće i umrežavanje, kao i suradnja između loklanih vlasti i OCD-ova. Cilj projekta je ojačati civilno društvo kroz dobro razvijene aktivnosti izgradnje kapaciteta, ali i kroz aktivnosti podizanja svijesti koje bi poboljšale njihov položaj kao dionika u javnim politikama. S druge strane, projekt je osmišljen tako da promovira i primjenjuje 12 načela dobrog upravljanja i europsku oznaku izvrsnosti upravljanja (ELoGE) među 12 lokalnih samouprava u BiH. Projekt vode lokalni aplikanti i uključuje lokalne organizacije uz podršku stručnosti, razmjenu najboljih praksi i prijenos znanja od strane OCD-a regionalnih i međunarodnih partnera. Međusektorska suradnja potiče se uključivanjem lokalnih samouprava (12 općina iz cijele Bosne i Hercegovine) kao glavnih političkih aktera na lokalnoj razini i 20 organizacija civilnog društva iz tih 12 općina. Projekt se bavi pitanjima u vezi s međusektorskim dijalogom i participativnom demokracijom u BiH, stvaranjem okruženja za OCD-ove, izgradnjom kapaciteta osnovnih organizacija civilnog društva za umrežavanje i izgradnju partnerstva s lokalnim vlastima, za dovoljan doprinos i podršku društveno-ekonomskom razvoju država.

Opština Berkovići

Opština Berkovići broji oko 2.000 stanovnika. Smještena je na jugu Bosne i Hercegovini u Dabarskom polju. Teritorijalno pripada entitetu Republika Srpska. Opštinu sačinjava 20 nasenjenih mjesta. Privreda opštine se bazira na poljoprivredu, stočarstvu i eko-turizmu. Opštinom rukovodi načelnik opštine, a predstavničko tijelo je skupština opštine.

Više informacija o Opštini Berkovići pročitajte na sljedećem linku

Općina Jablanica

Općina Jablanica sa svojih 301 km² površine  i 10.111 stanovnika spada u red manjih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smještena je u kotlini rijeke Neretve, između planina Prenja i Čvrsnice, koje svojom prelijepom dolinom otvaraju litičasti kanjon dug više od 30 kilometara. Sam grad je smješten na nekoliko terasa na nadmorskoj visini od 202 metra. Jablanica je jedna je od 9 općina Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije. Područje općine obuhvata 9 mjesnih zajednica sa 42 podružnice. 

Upravno je strukturirana na način da ima načelnika općine, općinsko vijeće i 6 općinskih službi.

Više informacija možete pročitati na sljedećem linku

Opština Kostajnica

Opština Kostajnica se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, u entitetu Republika Srpska. Smještena je na rijeci Uni, na granici s Hrvatskom. Kao i ostale opštine, administrativna struktura se sastoji od načelnika opštine i skupštine opštine. U sastav opštine ulaze 2 odjeljenja: Odjeljenje za opštu upravu i Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

Više o samoj opštini pročitajte na sljedećem linku.

 

Općina Maglaj

Općina Maglaj je smještena u Zeničko-dobojskoj županiji. Administracijom rukovodi načelnik općine. Maglaj raspolaže sa 5 službi: Služba općinskog načelnika i općinskog vijeća, Služba za gospodarstvo, financije i razvoj poduzetništva, Služba za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Služba boračko-invalidsku zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti i Služba civilne zaštite. Općinsko vijeće obavlja legislativne poslove u skladu sa statutom.

Više o Općini Maglaj pročitajte na sljedećem linku

Grad Mostar

Grad Mostar je smješten na jugu Bosne i Hercegovine. Teitorijano pripada Federaciji BiH. Kulturno je i privredno središte Hercegovine, te upravno sjedište Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije. Gradom Mostarom upravlja Gradska uprava i Gradsko Vijeće. Gradska uprava ima 5 odjela. 

Gradsko Vijeće je najviši organ Grada Mostara, odgovorno za nadzor rada Gradske uprave i Gradonačelnika. Svaki Vijećnik je predstavnik građana. Gradsko vijeće je jednodomno i sastoji se od 35 vijećnika, ima predsjednika i dva zamjenika, koji ne mogu biti iz reda istih konstitutivnih naroda. Vijeće sve odluke donosi većinom glasova ukupnog broja izabranih vijećnika.

Opština Nevesinje

Opština Nevesinje nalazi se na jugoistoku Bosne i Hercegovine, u istočnoj Hercegovini, te pripada entitetu Republika Srpska. Opština je administrativno uređena na način da osnovne funkcije obavljaju načelnik opštine i skupština opštine. Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti, rukovodi opštinskom administrativnom službom i odgovoran je za njen rad. Skupština opštine je organ odlučivanja i kreiranja politike opštine.

Posjetite službene stranice Opštine Nevesinje na sljedećem linku.

Opština Novi Grad

Opština Novi Grad se nalazi na sjeveru Bosne i Hercegovine, na ušću Sane u Unu, u entitetu Republika Srpska. Izvršnu vlast opštine čine načelnik i administracija koja broji 5 odjeljenja. Zakonodavnu vlast obavlja Skupština opštine koja je ima 16 odbora/komisija.

Više o ovoj opštini možete pročitati na sljedećem linku.

Grad Prijedor

Grad Prijedor se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, u entitetu Republika Srpska, na obali rijeke Sane i Gomjenice i na padinama planine Kozare. Prema posljednjem popisu stanovništva 2013. godine, na području grada Prijedora je registrovano 97.588 stanovnika, koji žive u 71 naselju (organizovanih u 49 mjesnih zajednica). Gradom rukovodi Gradonačelnik putem Gradske uprave koja ima 8 odjeljenja. Legislativne poslove obavlja Skupština Grada. Ona je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike Grada.

Više o administrativnom uređenju grada Prijedora pročitajte na sljedećem linku

Općina Ravno

Općina Ravno je smještena na jugu Bosne i Hercegovine. Pripada entitetu Federacije BiH. Raspolaže sa 3 stručne službe: Služba za opću upravu, društve djelatnosti, zajedničke poslove i civilnu zaštitu, Služba za gospodarstvo, financije i lokalni razvoj i Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove. Na vrhu uprave nalazi se općinski načelnik. Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine Ravno, koje je najviši organ vlasti Općine. Općinsko vijeće ima 15 vijećnika.

Više o općini Ravno pročitajte na sljedećem linku.

Grad Trebinje

Grad Trebinje se nalazi na krajnjem jugu Bosne i Hercegovine, u entitetu Republika Srpska. Prema posljednjim procjenama, Trebinje broji oko 32.000 građana. Organi Grada su Skupština i Gradonačelnik. Skupština grada je predstavničko tijelo građana grada i organ odlučivanja i kreiranja politike Grada. Gradonačelnik zastupa i predstavlja Grad, nosilac je izvršne vlasti, rukovodi Administrativnom službom i odgovoran je za njen rad.

Više informacija o Gradu Trebinje možete pronaći na linku.

Grad Zavidovići

Grad Zavidovići se nalazi u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, u entitetu Federacija BiH. Leži na rijekama Bosni, Krivaji i Gostoviću. Grad ima oko 36.000 stanovnika. Gradom rukovodi gradonačelnik, a građanima je na usluzi 9 stručnih službi. Gradsko vijeće je predstavničko tijelo koje obavlja legislativne poslove za mandanti period od 4 godine.

Više informacija o Gradu Zavidovići pročitajte na sljedećem linku.

Općina Žepče

Općina Žepče je smještena u Zeničko-dobojskoj županiji/kantonu, u entitetu Federacije BiH. Općina ima oko 30.000 stanovnika. Izvršnu vlast vrši načelnik općine sukladno statutu. Administracija se sastoji od 5 službi: Stručna služba OV i Općinskog načelnika, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Služba za gospodarstvo i financije, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje i Služba za civilnu zaštitu i vatrogasna postrojba. Općinsko vijeće je predstavnički organ koji vrši legislativne zadatke.

Detaljnije o općini Žepče pročitajte na sljedećem linku