+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

ELoGE u BiH

ELoGE Program Vijeća Evrope
ELoGE komponenta projekta LINK za saradnju/suradnju

Projekt LINK za saradnju/suradnju, finansiran sredstvima Evropske unije, promiče principe dobrog upravljanja s ciljem djelotvornog i odgovornog rada jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Kroz ELoGE program Vijeća Evrope, projekt će osnažiti kapacitete lokalnih vlasti (izabranih čelnika i državnih službenika) u provedbi participativnih procesa. Zajedno će identificirati konkretne probleme zajednice koji će zahvaljujući participativnom pristupu pronaći najbolja rješenja. Projekt će stoga graditi kapacitete i rješavati probleme, konsolidacijom pristupa u godinama koje dolaze.

S tim u vezi, sljedeće aktivnosti ključni su dio projektne agende:

Aktivnosti na izgradnji kapaciteta: ELoGE trening za trenere (ToT)

Kako bi se osigurala kapacitiranost projektnog Konzorcija za provedbu ELoGE procesa, bit će organizirana obuka za trenere čiji je cilj predstavnicima projektnog konzorcija pružiti vještine i alate za uspostavljanje, ocjenu i praćenje sustava za rad lokalnih vlasti. Ova se obuka temeljit na 12 načela dobrog upravljanja koje je razvilo Vijeće Evrope. Obuku za trenere održat će vanjski stručnjaci koje imenuje Vijeće Evrope, a sudionici po završetku obuke postaju certificirani treneri za provedbu programa ELoGE.

Aktivnosti na izgradnji kapaciteta: procjena lokalnih samouprava pomoću programa ELoGE

Cilj projektnih partnera je podizanje svijesti o principima ELoGE programa u 12 općina/opština/gradova Bosne i Hercegovine.

Osnovna projektna aktivnost je procjena lokalnih samouprava pomoću programa ELoGE i izgradnja njihovih kapaciteta kroz 12 principa programa. U projekt je uključeno 12 lokalnih samouprava koje će zajedno s projektnim partnerima procijeniti trenutnu situaciju  i identificirati bolja rješenja za vlastito djelovanje zahvaljujući primjeni jednostavnih i učinkovitih alata i instrumenata. Zahvaljujući participativnim procesima, moguće je pronaći načine za rješavanje problema i izazova u zajednici.

Procjena će se zatim publicirati i distribuirati u Bosni i Hercegovini i EU.

Sljedeća faza bit će modul za izgradnju kapaciteta i podučavanje za primjenu participativnih procesa s ciljem obuke civilnog društva i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini kroz LAP program Vijeća Evrope

ELoGE PROMO VIDEO

POKRETANJE ELoGE PROGRAMA U BiH

KAKO FUNKCIONIŠE ELoGE PROCES?