+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Uspješno realizovana 22 projekta u sklopu grant sheme ‘’LINK za saradnju/suradnju’’

Jedna od najvibrantnijih aktivnosti projekta ”LINK za saradnju/suradnju” bila je ”subgranting šema”, odnosno pružanje bespovratne finansijske podrške organizacijama civilnog društva (OCD), provedena u trećoj godini projekta, sa ciljem jačanja kapaciteta ovih veoma važnih ”igrača” uključenih u javne procese na lokalnom nivou.

Saradnja lokalnih vlasti i OCD-a u sprovođenju javnih politika najčešće se ogleda kroz različite oblike (finansijske i nefinansijske) podrške koje jedinice lokalne samouprave pružaju programima i projektima ovih organizacija, a za koja procjene da su od interesa za opšte dobro.

Ova vrsta međusektorske saradnje ima veliki potencijal za generisanje brojnih pozitivnih promjena i stvaranje prijeko potrebnih sinergija za održiv društveni i ekonomski razvoj pa otud i potreba da se sa posebnom pažnjom vrednjuje svaki ”korak” ove projektne aktivnosti kako bi se njen uticaj mogao kvalitetno mjeriti, uz mentorstvo i vođenje koordinatora ”subgranting šeme”, te terensko djelovanje svih projektnih partnera.

Važno je istaći da su se na javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga prijavile 41 organizacije iz gradova i opština u kojima se projekat i sprovodi od čega je, kroz ”subgranting šemu”, finansirano 22 projekta koji su, uglavnom, nastali kroz tijesnu saradnju lokalnih OCD-a i samouprava u kojima te organizacije djeluju.

Evropska unija (EU) finasirala je 60% vrijednosti grant šeme, dok je ostatak finasiran sredstvima lokalnih saomouprava na čijoj teritoriji su se projekti i sprovodili.

Projektna faktografija dalje ukazuje da su ova 22 projekta sprovedena u periodu april – oktobar, 2023. godine, na području  Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaje, Mostara, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča. Ukupan ugovoreni iznos namjenjen za provedbu projekata grant sheme iznosio je 117,350.00 KM, a ukupan utrošeni iznos je 113,585.28 KM.

Ono što je veoma važno je i proaktivan pristup vlasti u ovim gradovima i opštinama kada su u pitanju i projekat ”LINK-a za saradnju/suradnju” i 22 projekta finasnirana iz ‘’subgranting šeme”.

Tako je „na lokalu“ prepoznata važnost intenzivnije saradnje i iskazivanja podrške civilnom sektoru kako bi aktivnosti ovih projekata proizvele rezultate koji će, dugoročno, biti od velike koristi lokalnom stanovništvu.

Kada se, segmentirano, počnu sabirati oni koji su imali direktnu korist od ovih „malih“ projekata rezultati detektuju 205 žena koje su donijele promjene u svoje zajednice i 232 učenika i mladih koji su poboljšali svoje vještine ili su uradili dobre stvari za druge stanovnike svojih zajednica.

Projektima je skrenuta pažnja i na marginalizovane grupe u zajednicama pa je 36 osoba sa intelektualnim poteškoćama dobilo novu priliku za aktivnu inkluziju.

”Subgranting šema” je pokrenula i 60 biologa koji su se bavili istraživanjima, 150 volontera koji su nezaobilazni u ovakvim mini projektima gdje se, mnogo toga, radi volonterski, pokrenuto je 30 mini ekoloških akcija, 100 biciklista je vozilo kako bi se u jednoj lokalnoj zajednici omasovio ovaj sport, održana su dva naučno-istraživačka kampa, pokrenuto je pet kampanja javnog zagovaranja i još mnogo toga prikazanog u pozamašnoj statistici koja upućuje na vrijedan rad i zavidne rezultate.

Sada treba riješti još samo jednu dilemu: da li svi ovi projekti o kojima možete da pročitate više na web stranici projekta i publikaciji ‘’Priče koje oblikuju zajednice’’ predstavljaju primjere dobrih praksi saradnje OCD-a ili jedinica lokalne samouprave, odnosno gradova i opština uključenih u projekat „LINK za saradnju/suradnju“?

Ako je suditi prema rezultatima i projektnim mjerenjima koristi su bile obostrane i pokazalo se upravo ono što se odavno zna, a to je, da se sagledavanjem potreba zajednica prije pisanja projekata može i uz ograničena sredstva, riješti puno toga.

Važno je napomenuti i da su prije realizacije ‘’grant šeme” za jačanje kapaciteta spomenutih aktera korišteni različiti alati. Tako su zahvaljujući projektu „LINK-u za saradnju/suradnju“ zajednicima bili dostupni LAP i ELoGE, kao i obuka o upravljanju projektnim ciklusom, uz čiju pomoć su i lokalne vlasti i OCD-i mogli da urade ovako veliki posao.

Pregled implementiranih aktivnosti grant sheme možete pogledati i kroz tri video zapisa u nastavku.