+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

A GDJE SU ŽENE?

Udruženje žena „Krivaja – Iskra“ Zavidovići: Kada projekat „suoči“ tradiciju sa potrebom žene

Jačanje uloga Mjesnih zajednica u oba entiteta u Bosni i Hercegovini i uloga ovako organizovanih podgradskih ili podopćinskih jedinica u podsticanju građanki i građana bila je tema mnogih projekata, ali nikada nije dovoljan broj onih aktivnosti koje su u fokus stavljale žene u ruralnim zajednicama i njihovu praktičnu  ulogu u njima.

Tokom posljednje dvije decenije uloga Mjesne zajednice (MZ), kao oblika lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini i njenim entitetima, bila je više puta zakonski mjenjana pa, iako možemo reći da ni danas MZ nisu operativne u svim gradovima i opštinama Federacije BiH i Republike Srpske, raste svijest kod građanki i građana o značaju ovakvog organizovanja i bitnosti tog partnerstva sa lokalnim centrima odlučivanja.

Uglavnom, opšti je zaključak da su žene u MZ, a pogotovu ruralnim, nemotivisane za uključenje u rad ovih jedinica lokalne samouprave te da je projekt ‘’Akademija političkog osnaživanja žena liderki’’, finasiran  sredstvima iz grant šeme „LINK-a za saradnju/suradnju“, mali, ali veoma važan korak ka aktivnijem uključenju žena u politički život u ruralnim sredinama.

Pripremajući projektnu aplikaciju Udruženje žena (UŽ) „Krivaja – Iskra“ iz Zavidovića uradilo je veoma bitnu stvar, a to je da jedna od ključnih aktivnosti bude anketiranje žena kako bi se, iz prve ruke, saznalo kako one vide svoj položaj u lokalnoj zajednici.

Tako je anketirano ukupno 30 žena od kojih 51,7% smatra da u njihovom domaćinstvu postoji podjela na muške i ženske poslove te da njih 40.7% provede više od osam sati u radu po kući kao i da manje od pola anketiranih, njih 44.8%, ima samo 2.5 sati dnevno za svoje potrebe. Ono što je ohrabrujuće je činjenica da 86.2% anketiranih misli da žena treba da bude zaposlena van svog domaćinstva i da njih 51.7%  želi da promijeni način života u društvu za koje njih 65.4% smatra da je izrazito partijarhalno jer se poslovi dijele na muške i na ženske te se na različite načine vaspitavaju ženska i muška djeca.

Obeshrabrujuće je da se samo 10.3% ispitanica odlučilo da se prijave za izbore u MZ,  dok je njih 44.8% bilo neodlučno pa ovaj rezultat provedene ankete ukazuje da su u ovom udruženju bili u pravu kada su odlučili da rade na političkom osnaživanju žena te su krenule sa sprovođenjem aktivnosti sa 30 korisnica ovog programa.

Na prvom organizovanom projektnom sastanku bilo je više od 60 mještanki i mještana MZ Krivaja kojima je predstavljen projekat, njegove četveromjesečne aktivnosti i očekivani rezultati nakon čega je urađeno mapiranje stanovništva ove mjesne zajednice kako bi se dobio spisak svih punoljetnih stanovnika, te vidjelo koliko su procentualno zastupljene žene.

Potom su sve žene pozvane da se uključe u projekat, a njih 30-ak je bilo najaktivnije i one su pohađale sve radionice Akademije tokom kojih su osmislile slogane i projektnu publikaciju, učile kako se vodi Facebook stranica i razgovarale sa ženama koje su aktivne u društveno-političkom životu svojih zajednica.

Radionice sa gospođom Ernom Merdić Smailhodžić, zastupnicom u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, i gospodinom Emirom Džinićem, nekadašnjim vijećnikom u Općinskom vijeću Zavidovići, bile su najinteresantnije ovim novim aktivisticama, jer su mogle čuti šta znači politički aktivizam i kako se stvari mogu mijenjati nabolje političkim angažmanom u zajednici.

Da se zaključiti da su najvažnije naučene lekcije na ovim radionicama bile da žene trabaju uzet učešće u radu lokalnih samouprava, da žene treba da podrže žene i da će samo tako moći se riješit neki od uočenih  problema.

Sudeći po svemu i ovaj projekt je naišao na podršku u lokalnoj zajednici koja ga je i sufinacirala, a kontakti sa aktivnim političarkama i političarima će biti nastavljeni kako bi se ove žene uvjerile da mogu i same da postanu društveno angažovane i da počnu da mijenjaju svoju poziciju unutar zajednica.

Projekat ‘’Akademija političkog osnaživanja žena liderki’’ finasira Evropska unija iz grant šeme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, a sufinansira Grad Zavidovići.