+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

LOKALNE SAMOUPRAVE – NAJVAŽNIJE INSTANCE U PRUŽANJU USLUGA GRAĐANIMA MORAJU KONTINUIRANO GRADITI SVOJE KAPACITETE

ODRŽANA OBUKA ZA PREDSTAVNIKE 12 JEDINICA LOKALNE SAMOPRAVE NA TEMU ”SARADNJA LOKALNIH VLASTI I CIVILNOG DRUŠTVA’’

U Trebinju u okviru projekta ”Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju” finansiranog sredstvima Evropske unije, održana četverodnevna obuka za predstavnike jedinica lokalnih samouprava s područja Bosne i Hercegovine, obuhvaćenih projektom.

Edukacija je organizirana u periodu od 24.-27.10.2023. godine, a cilj joj je bilo kroz interaktivni rad educirati predstavnike lokalnih samuprava o participativnim procesima koji među ostalim podrazumijevaju aktivno učešće građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na loklanom nivou.

Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče (RAŽ)

‘’Sve čestitke organizatoru treninga i odabiru tema o kojima se govorilo. Fokus na jedinice lokalne samouprave i njihov način komunikacije s NVO sektorom odnosno viđenja kako ova komunikacija treba da bude je bila potrebna i ranije, ali je kroz ovaj projekt i edukaciju pogođena u pravo vrijeme. S jedne strane naglašena je potreba zajedničkog rada u korištenju zajedničkih resursa (ljudski i financijskih) kojih nemamo previše, u ostvarivanju opće koristi za lokalnu zajednicu i zadovoljenje potreba ciljnih grupa kao što su žene i mladi.  Korist koju sam dobila, osim već spomenutog, je i prilike da se povežem sa JLS koje su uključene u projekt u kreiranju zajedničkih međuopćinskih i međuentitetskih projekata koji su nam od zajedničkog interesa. S druge strane, dobijena je prilika da se povežem i sa NVO sektorom u daljnjem planiranju projektnih aktivnosti na lokalnom području a što je potrebno s obzirom da je NVO sektor kapacitiran u pisanju projekata, i daje cijeloj priči novu dimenziju koju javni sektor nema zbog više birokratskog rada koji se od njega traži.’’

Ova edukacija se nastavlja na proces samoprocjene temeljene na 12 principa dobre lokalne uprave po modelu ELoGE (Evropska oznaka dobre lokalne uprave) Vijeća Evrope, provedenog u 12 gradova/općina/opština Bosne i Hercegovine, a potom i provedene Akademije za lidere (LAP), kroz koje su identifikovani konkretni problemi sa kojima se lokalne samouprave susreću. Eduakcija se fokusirala upravo na te probleme kako bi učesnicima bila prenijeta znanja i vještine potrebne za njihovo lakše prevazilaženje.

Obuka je imala za cilj predstavljanje participativnih rješenja za probleme lokalnih samouprava među kojima su: razrada ideja i rješenja za procese ekonomske izgradnje – uključujući žene i mlade; zajednička rješenja za izazove u okolišu (gospodarenje otpadom, postrojenja za otpad, recikliranje i cirkularna ekonomija); podizanje svijesti građana o pitanjima okoliša i povećanje njihove odgovornosti; rješenja za kritične kvartove s pitanjima sigurnosti i teškim integracijama različitih zajednica; podrška socijalnoj integraciji i uključivanju više ranjivih skupina/grupa osoba (nezaposleni starosti od 18 do 30 godina, osobe s invaliditetom itd.).

Stefan Muratović, predsjednik Skupštine Opštine Berkovići

“Proteklih 4 dana su bila izuzetno korisna za razumijevanje potreba i zahtjeva donatora. Akcenat nije bio na samom projektnom planiranju već na nekim detaljima koji su bitni za donatore, a koji nam donose pozitivnu ocjenu. Edukatori su na vrlo jasan način objasnili šta je to na šta treba da obratimo pažnju kada se prijavljujemo na neki projekat i koje su najčešće greške zbog kojih se dešavaju odbijanja projekta. Mislim da se ovakvim aktivnostima osnažuju kapaciteti lokalnih jedinica vlast, a u isto vrijeme se povezuju predstavnici različitih opština i stvaraju preduslovi za potencijalnu međuopštinsku saradnju u nekim budućim projektima.”

Edukaciju su proveli Ilija Trninić, stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u oblasti međunarodne saradnje, političkog obrazovanja i razvoja civilnog društva, te Lučiano Kaluža, stručnjak s višegodišnjim iskustvom u projektnom menadžmentu, izradi strateških planova i prikupljanju sredstava.

Ilija Trninić i Lučiano Kaluža, treneri

“Ovakvi vidovi obuke su od velikog značaja za predstavnike jedinica lokalne samouprave. Time se daje doprinos boljoj i efikasnijoj saradnji vladinog sektora sa organizacijam civilnog društo. To potvrđuje visok nivo zainteresovanosti i aktivnog učešća participanata na ovoj obuci.”, izjavio je Ilija Trninić po završetku edukacije. Lučiano Kaluža, ovom prilikom je istakao: “Otvorena diskusija, radioničarski rad i pristup, te razmjena iskustava i znanja omogućavaju da ovakvi vidovi obuka i mentorstva uključuju profesionalce za visokim stepenom iskustva koji stiču nova znanja i unapređuju svoje kompetencije. Ne zaboravimo da su lokalne zajednice najvažnije instance u pružanju usluga građanima i kao takve zaslužuju posebnu pažnju u razvoju kapaciteta.”

Projekt ‘’LINK za saradnju/suradnju’’ ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u provođenju participativnih procesa kako bi zajednički identificirali specifične probleme zajednice i, zahvaljujući participativnom pristupu, pronašli najoptimalnija rješenja. Agencija lokalne demokratije Mostar je nositelj projekta u suradnji s partnerima projekta: Agencijom lokalne demokratije Zavidovići, Agencijom lokalne demokratije Prijedor, Centrom za razvoj Hercegovine (CRH) iz Trebinja, ALDA – Europskom asocijacijom za lokalnu demokraciju i ALDA Skoplje kao pridruženim partnerom.Sa implementacijom je počeo 1. januara 2020. i trajat će do 31. decembra 2023. godine. Vrijednost mu je preko 540.000 EUR, od čega je Europska unija osigurala preko 490.000 EUR bespovratnih sredstava.