+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Sastanci s lokalnim samoupravama – iskazana spremnost za početak ELoGE procesa

Aktivnosti projekta LINK za saradnju/suradnju osmišljene su kako bi ojačale utjecaj civilnog društva i donošenja odluka u javnim politikama na lokalnoj razini u Bosni i Hercegovini u skladu s procesom pristupanja EU. Sve projektne aktivnosti doprinose povoljnom pravnom i financijskom okruženju na lokalnoj razini, učešće i umrežavanje, kao i suradnji između loklanih vlasti i OCD-ova.

Cilj projekta je ojačati civilno društvo kroz dobro razvijene aktivnosti izgradnje kapaciteta, ali i kroz aktivnosti podizanja svijesti koje bi poboljšale njihov položaj kao dionika u javnim politikama. S druge strane, projekt je osmišljen tako da promovira i primjenjuje 12 načela dobrog upravljanja i europsku oznaku izvrsnosti upravljanja (ELoGE) u 12 lokalnih samouprava u BiH. Projekt vodi lokalni aplikant, LDA Mostar u suradnji s projektnim partnerima i uključuje lokalne organizacije uz podršku stručnosti, razmjenu najboljih praksi i prijenos znanja od strane OCD-a regionalnih i međunarodnih partnera. Međusektorska suradnja potiče se uključivanjem lokalnih samouprava (12 općina s područja Bosne i Hercegovine) kao glavnih političkih aktera na lokalnoj razini i 20 organizacija civilnog društva iz tih 12 općina. Projekt se bavi pitanjima u vezi s međusektorskim dijalogom i participativnom demokracijom u BiH, stvaranjem okruženja za OCD-ove, izgradnjom kapaciteta osnovnih organizacija civilnog društva za umrežavanje i izgradnju partnerstva s lokalnim vlastima, za dovoljan doprinos i podršku društveno-ekonomskom razvoju država.

U kontekstu prethodno navedenog, održan je niz informativnih sastanaka predstavnika projektnog konzorcija s predstavnicima 11 lokalnih samouprava u periodu od 5.11. – 28.12.2021. godine na kojima se detaljnije razgovaralo o ulozi lokalnih samouprava u projektnim aktivnostima. Poseban naglasak je stavljen na edukaciju o ELoGE programu Vijeća EvropeAkademiju za lidere (LAP), “grant” šemu za civilni sektor u projektnom području, načinima za unapređenje saradnje svih učesnika projekta, kao i o zajedničku promociju na projektnom portalu i društvenim mrežama.

Sastanci su nastavak kontinuiranje suradnje i razmijene iskustava, sve u cilju pokretanja mehanizma procjene lokalnih samouprava kroz principe programa ELoGE.

Projekt LINK za saradnju/suradnju financiran je sredstvima Europske unije.